Ticker

6/recent/ticker-posts

Thủ tướng giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 163/QĐ-TTg về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2020 với tổng dự toán là 103.063.247 triệu đồng.

Trong đó, BHXH thành phố Hà Nội được giao 17.717.246 triệu đồng; BHXH thành phố Hồ Chí Minh 19.004.986 triệu đồng; BHXH Nghệ An là 3.309.564 triệu đồng; BHXH Thanh Hóa là 3.275.587 triệu đồng; BHXH An Giang 1.323.788 triệu đồng; BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 881.014 triệu đồng; BHXH tỉnh Bạc Liêu 766.718 triệu đồng; BHXH tỉnh Bắc Giang 1.321.734 triệu đồng;...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo BHXH cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT được giao; thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định.

Chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH cấp tỉnh và cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Chỉ đạo Sở Tài chính chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo; tham gia quản lý quỹ BHYT theo quy định.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám bệnh, chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định về việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời.

Tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng để đạt chỉ tiêu phát triển BHYT của địa phương được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có trách nhiệm: Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện chế độ BHYT đảm bảo nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia BHYT. Trường hợp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT lớn hơn hoặc nhỏ hơn dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT được giao tại Quyết định này, BHXH cấp tỉnh thuyết minh cụ thể số liệu và nguyên nhân gửi BHXH Việt Nam tổng hợp và nêu rõ nguyên nhân, báo cáo Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sớm rà soát định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm cơ sở tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với chất lượng dịch vụ, khả năng cung ứng của các cơ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và khả năng cân đối quỹ BHYT. Ban hành hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh gắn với chất lượng dịch vụ y tế và chế tài xử lý với các trường hợp không đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam và các cơ quan có liên quan đề xuất chỉ tiêu phát triển đối tượng BHYT giai đoạn 2021-2025 nhằm đạt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền; phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

Chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT và dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chế độ, chính sách BHYT đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo; phối hợp với Bộ Y tế rà soát định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh làm cơ sở tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính 2020.


DMCA.com Protection Status